KÖRFEZ İLÇESİ TÜTÜNÇİFTLİK MAHALLESİ İÇMESUYU DEPO, TERFİ MERKEZİ VE HATLARI İNŞAATI

KÖRFEZ İLÇESİ TÜTÜNÇİFTLİK MAHALLESİ İÇMESUYU DEPO, TERFİ MERKEZİ VE HATLARI İNŞAATI

KÖRFEZ İLÇESİ TÜTÜNÇİFTLİK MAHALLESİ İÇMESUYU DEPO, TERFİ MERKEZİ VE HATLARI İNŞAATI

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KÖRFEZ İLÇESİ TÜTÜNÇİFTLİK MAHALLESİ İÇMESUYU DEPO, TERFİ MERKEZİ VE HATLARI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1336450

 

1-İdarenin
a) Adı:KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası:2623173288 - 2623173292
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:KÖRFEZ İLÇESİ TÜTÜNÇİFTLİK MAHALLESİ İÇMESUYU DEPO, TERFİ MERKEZİ VE HATLARI İNŞAATI
b) Niteliği, türü ve miktarı:270 m içmesuyu hattı, 1 adet 5000 m³ depo, 1 adet İçmesuyu Terfi Merkezi, 1 adet Mevcut Depo Manevra Odası, 1 ad debimetre odası, çevre duvarı ve saha betonu imalatları yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:KOCAELİ İLİ GENELİ
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:22.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/III veya A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
 

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
HER CİNS ZEMİNDE HENDEK, TEMEL VE SERBEST KAZI YAPILMASI1,34%3,13%0,9
KAZI MALZEMESİNİN TAŞINMASI1,14%2,66%0,77
BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEMESİNDE GRANÜLOMETRİK KUM - KIRMATAŞ İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI0,4%0,92%0,27
BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA KIRMATAŞ MALZEME İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI0,39%0,91%0,26
BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA STABİLİZE MALZEME İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI0,19%0,45%0,13
KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI0,12%0,28%0,08
DIŞ ÇAPI 150 MM, PVC DRENAJ BORUSU TEMİN VE DÖŞENMESİ0,03%0,07%0,02
DIŞ ÇAPI 200 MM, PVC DRENAJ BORUSU TEMİN VE DÖŞENMESİ0,08%0,18%0,05
Ø500 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETON BORU HATTI YAPIMI0,09%0,2%0,06
Ø610 MM ÇAPINDA (t=5.0 MM ST44) ET KALINLIĞINDA SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ0,49%1,15%0,33
Ø711 MM ÇAPINDA (t=6,30 MM ST44) ET KALINLIĞINDA SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ0,75%1,86%0,5
Ø812 MM ÇAPINDA (t=7,1 MM ST44) ET KALINLIĞINDA SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ0,54%1,27%0,37
İMALATLARA AİT KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI0,02%0,05%0,01
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:0,50-2,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,04%0,1%0,03
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,2%0,47%0,13
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:3,01-4,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,27%0,63%0,18
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:4,01-5,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,08%0,19%0,06
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 500 MM DERİNLİĞİ H:0,50-2,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,02%0,05%0,01
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 500 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,03%0,06%0,02
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 500 MM DERİNLİĞİ H:3,01-4,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,07%0,16%0,05
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 500 MM DERİNLİĞİ H:4,01-5,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,04%0,1%0,03
SERİ IZGARA İÇİN BETONARME PREKAST YAĞMURSUYU IZGARA KANALININ TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (D400 IZGARA KAPAĞI, BETONARME PREKAST MENHOLÜ DAHİL)0,42%0,97%0,28
SERİ IZGARA İÇİN BETONARME PREKAST TOPLAMA YAPISININ TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI0,06%0,14%0,04
KUM TEMİN EDİLEREK, SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI0,19%0,43%0,12
ÇAKIL TEMİN EDİLEREK, SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI1,64%3,84%1,11
BS20 HAZIR BETON0,16%0,37%0,11
BS25 HAZIR BETON0,68%1,58%0,46
NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ, YERİNE KONULMASI (1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil))0,06%0,14%0,04
ÇAPI Ø8-12 mm OLAN İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI0,13%0,3%0,09
ÇAPI Ø14-28 mm OLAN KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI0,3%0,7%0,2
PLYWOOD (FİLM KAPLI) İLE YAPILAN DÜZ YÜZEYLİ ÇIPLAK BETON VE BETONARME KALIBI0,52%1,21%0,35
OCAKTAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI0,16%0,36%0,1
ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI0,1%0,23%0,07
SU TUTUCU BANT TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI0,03%0,06%0,02
MAKİNA İLE DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI0,41%0,97%0,28
1,50 M PANEL ÇİT VE JİLETLİ TEL İLE PANEL ÇİT YAPILMASI0,08%0,19%0,05
İÇMESUYU TERFİ MERKEZİ İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI8,82%22,04%5,93
DMA 8 DEPOSU YANI MANEVRA ODASININ İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI1,09%2,55%0,73
5000 M3'LÜK İÇMESUYU DEPOSUNUN İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI22,94%57,35%15,43
Q:5000 m³/h 1500 d/min. KAPASİTELİ AKSİYAL VANTİLATÖR TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,06%0,15%0,04
EN GENİŞ KENARI 600 MM.YE KADAR OLANLARDA 0,60 MM. GALVANİZLİ SAÇTAN DİKDÖRTGEN HAVA KANALI YAPILMASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,02%0,06%0,02
EN GENİŞ KENARI 1249 MM.YE KADAR OLANLARDA 0,80 MM. GALVANİZLİ SAÇTAN DİKDÖRTGEN HAVA KANALI YAPILMASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,04%0,1%0,03
DN600 MM PN 16 AISI 304 KREPİN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,03%0,07%0,02
DN700 MM PN 16 AISI 304 KREPİN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,07%0,17%0,05
DN150*4.0 MM ST 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ0,04%0,09%0,03
DN200*4.0 MM ST 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ0,02%0,04%0,01
DN250*4.0 MM ST 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ0,07%0,16%0,05
DN400*4.0 MM ST 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ0,08%0,18%0,05
DN600*5.0 MM ST 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ0,35%0,82%0,24
DN800*7.1 MM ST 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ0,13%0,29%0,08
DN250 PN 10 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ V EYERİNE MONTAJI0,02%0,04%0,01
DN400 PN 10 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,03%0,06%0,02
DN400 PN 16 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,03%0,07%0,02
DN600 PN 16 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,25%0,59%0,17
DN700 PN 16 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,03%0,08%0,02
DN80 PN 10 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,02%0,05%0,01
DN150 PN 16 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,17%0,4%0,11
DN100 PN 10 DARBE KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,21%0,49%0,14
DN150 PN 10 DARBE KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,28%0,64%0,19
DN150 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,02%0,05%0,02
DN200 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,03%0,07%0,02
DN250 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,07%0,17%0,05
DN300 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,06%0,14%0,04
DN400 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,12%0,28%0,08
DN150 PN 16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,02%0,04%0,01
DN400 PN 16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,07%0,17%0,05
DN600 PN 16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,81%1,9%0,55
DN700 PN 16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,16%0,37%0,11
DN600 PN 16 ELEKTROMANYETİK PİLLİ DEBİMETRE TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,09%0,21%0,06
15000 m³/h KAPASİTELİ 200 Pa 4 kW KAPASİTELİ HÜCRELİ FAN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,03%0,08%0,02
DN300 PN 10 KELEBEK MANUEL VANA TEMİNİ V EYERİNE MONTAJI0,15%0,34%0,1
DN400 PN 10 KELEBEK MANUEL VANA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,31%0,72%0,21
DN400 PN 16 KELEBEK MANUEL VANA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,18%0,41%0,12
DN600 PN 16 KELEBEK MANUEL VANA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI1,6%3,74%1,08
DN700 PN 16 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,57%1,32%0,38
DN600*4.0 MM AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ0,07%0,16%0,05
DN600 PN 16 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,28%0,66%0,19
DN200 PN 10 POMPA KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,45%1,05%0,3
DN300 PN 10 POMPA KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,96%2,25%0,65
Q=125 lt/sn Hm=59 mSS Hg=47 m P=110 kW YATAY MİLLİ ÇİFT EMİŞLİ SANTRİFÜJ POMPA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI1,27%2,96%0,85
Q=40 lt/sn Hm=80 mSS Hg=64.5 mt P=55 kW YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,52%1,21%0,35
DN100 PN 10 PİSLİK TUTUCU (Y TİPİ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,02%0,04%0,01
DN150 PN 10 PİSLİK TUTUCU (Y TİPİ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,03%0,07%0,02
DN150 PN 10 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,02%0,05%0,02
DN200 PN 10 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,04%0,09%0,03
DN250 PN 10 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,11%0,25%0,07
DN150 PN 16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,02%0,05%0,02
2000 kg TEK KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,33%0,77%0,22
1000 kg TEK KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,59%1,37%0,39
SBA BETONERME DİREK TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,07%0,02
6300 MM X 2500 MM BETONERME TRAFO KÖŞKÜ TEMİN VE MONTAJI0,27%0,62%0,18
630 KVA, 33/0.4-0.231 kV (28,5-34,5 kV) A+ ALÜMİNYUM SARGILI HERMETİK (TAM KAPALI) YAĞLI TİP TRANSFORMATÖR(DAHİLİ VE HARİCİ TİP) TEMİNİ VE MONTAJI0,53%1,24%0,36
1 x 95ş /16 mm² 0.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO ( XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI ) TEMİN VE MONTAJI0,06%0,14%0,04
36 kV., 630 A., 16 kA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ TEMİNİ VE MONTAJI0,1%0,23%0,07
36 kV., 630 A., 16 kA KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ TEMİNİ VE MONTAJI0,21%0,5%0,14
AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ 36 kV , 630 A , 16 Ka TEMİNİ VE MONTAJI0,18%0,43%0,12
630 KVA DAHİLİ TİP A.G. PANOSU [ Otomatik Ana Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı ] Komple TEMİNİ VE MONTAJI0,13%0,31%0,09
2 Mt. UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65 X 65 X 7 'LİK KÖŞEBENTVE 5 METRE ŞERİT VE BUNLARIN GÖMÜLMESİ0,02%0,04%0,01
HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) TEMİNİ VE MONTAJI0,11%0,26%0,08
DAİRE KESİTLİ İÇİ DOLU BAKIR BARA, ø 8 mm, 0.45 Kg/m TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,08%0,02
TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI0,03%0,07%0,02
GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ TEMİNİ VE MONTAJI0,02%0,04%0,01
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 1x50 mm² NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI0,04%0,08%0,02
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 3X2.5 MM2 NHXMH KABLO TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,08%0,02
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X2.5 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,06%0,02
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X4 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI0,04%0,1%0,03
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X6 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI0,02%0,05%0,01
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X10 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,07%0,02
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X16 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,06%0,02
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 1x185mm² NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,06%0,02
3X35 + 50 MM2 YVV (NYY) TİPİ 1 KV YERALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTI TESİSİ TEMİN VE MONTAJI0,07%0,16%0,05
3X95 + 50 MM2 YVV (NYY) TİPİ 1 KV YERALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTI TESİSİ TEMİN VE MONTAJI0,05%0,12%0,04
3X120 + 50 MM2 YVV (NYY) TİPİ 1 KV YERALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTI TESİSİ TEMİN VE MONTAJI0,15%0,36%0,1
LIYCY SİNYAL KABLOSU(12x1,5 mm²) TEMİNİ VE MONTAJI0,04%0,08%0,02
ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI NORMAL TEMİNİ VE MONTAJI0,04%0,09%0,03
KOMBİ MONO VE TRİFAZE PRİZ KUTUSU TEMİNİ VE MONTAJI0,02%0,05%0,01
1X36W WAT ETANJ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,06%0,02
2X36W WAT ETANJ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,06%0,02
ÖNDEN KAPAKLI PANO TEMİNİ VE MONTAJI0,05%0,12%0,03
3/4'' FLEX BORU TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,06%0,02
1 ADET GİRİŞ, 3 ADET 110 KW 3 ADET 55 KW FREKANS KONVERTERLİ MCC, VE 2 ADET KOMPANZASYON PANOSU. ( PROJEDE GÖSTERİLEN VAZİYET PLANINA VE TEK HAT ŞEMASINA UYGUN TOPLAMDA 9 BÖLMELİ PANO GRUBU. GÜCÜNE GÖRE UYGUN ÖLÇÜDE PANOLAR SEÇİLECEKTİR. PANO GRUBU. MCC PANOLARINDA. GİRİŞ PANOSUNDA 500 AMPER TMŞ., İÇ TESİSAT DAĞITIM ÜNİTESİ. VE SİGORTALARI DAHİL. ŞÖNT REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOSU ( KONTAKTR-RÖLE-KONDANSATÖR VB. DAHİL) ,TÜM TERTİBATI İLE BİRLİKTE MCC PANOSUNU OLUŞTURAN TÜM ŞALT MALZEMELERİ-KUMANDA RÖLELERİ-SÜRÜCÜ-KOMPANZASYON MALZEMELERİ, GÜCÜNE UYGUN BAKIR BARALI, KABLOMALA DAHİL PANO SETİNİN KOMPLE ÇALIŞIR VAZİYETTE TEMİNİ VE MONTAJI.) TEMİNİ VE MONTAJI0,6%1,4%0,4
GALVANİZLİ DALDIRMA TİP ENDÜSTRİYEL SAÇ KABLO KANALI ( 2,0 MM , APARATLARI DAHİL) TEMİNİ VE MONTAJI0,13%0,31%0,09
SCADA VE OTOMASYON PANOSU RTU, GSM MODEM VE TÜM KOMPANETLER [EK MODÜL HARİÇ ] DAHİL TEMİN VE MONTAJI0,37%0,86%0,25
RTU KOMPAKT EK MODÜL TEMİNİ VE MONTAJI0,1%0,23%0,07
HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,06%0,02
50 METRE GALVANİZ CİVATALI KAFES DİREĞİN DEMONTAJ VE MONTAJININ YAPILMASI0,04%0,09%0,03
OG PROJELERİ ÇİZİLİP SEDAŞ' A ONAYLATTRIRILMASI, MÜHENDİSLİK HİZMETİ ( PROJE - ONAY-KABUL İŞLEMLERİ, GEÇİCİ KABUL, ABONELİK GÜVENCE BEDELİ-SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI ), SEDAŞ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN TAKİBİ0,06%0,14%0,04
AG PROJELERİ ÇİZİLİP SEDAŞ' A ONAYLATTRIRILMASI, MÜHENDİSLİK HİZMETİ ( PROJE - ONAY-KABUL İŞLEMLERİ, GEÇİCİ KABUL, ABONELİK GÜVENCE BEDELİ-SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI ), SEDAŞ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN TAKİBİ0,03%0,08%0,02
MEVCUT DEPO VE TERFİ MERKEZİNİN ELEKTRİK TESİSAT DEMONTAJININ YAPILMASI ( KOMPLE SÖKÜLMESİ )0,04%0,09%0,03
1 ADET 125 WATT HARİCİ TİP LED PROJEKTÖRLÜ 6M. POLİGON DİREKLİ, PROJEDE GÖSTERİLEN DETAY UYGUN ÇEVRE AYDINLATMA DİREĞİ ANKRAJ VE TÜM EKİPMANLAR DAHİL TEMİNİ VE MONTAJI0,1%0,23%0,07
5 ADET SABİT IP KAMERALI, KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ TEMİNİ VE MONTAJI (1 Adedi Hareketli)0,07%0,16%0,04
YILDIRIM KORUMA TESİSATI AKTİF YAKALAMA UCU TEMİN VE MONTAJI Ortalama uyarım yolu DL= 30 - 40 mt0,06%0,14%0,04
ETÜT, PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ0,02%0,05%0,01
YÜKSEK POTANSİYELLİ 17Lb MAGNEZYUM ANOT TEMİN VE MONTAJI0,02%0,04%0,01
ÖLÇÜ KUTUSU TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,03%0,06%0,02
SABİT TİP REFERANS ELEKTROT TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,02%0,04%0,01
1X25 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,02%0,05%0,01
HARİCİ TİP FOTOSELLİ AYDINLATMA PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,07%0,02
60 WATT LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,06%0,02
80 WATT LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI0,12%0,27%0,08
OPERATÖR PANEL 10,1" TEMİNİ VE MONTAJI0,02%0,05%0,01

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.                                   

#ilangovtr

Basın No ILN01940116

30 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.193.674 gösterim gerçekleşti.NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71