LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/231619

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ESKI ISTANBUL YOLU 10. KM PROF.DR.BAKI KOMSUOGLU BULVARI UMUTTEPE İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623038291 - 2623038034

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AYNİYAT DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İlk teslimat taraflarca sözleşmenin imzalanmasından sonra verilen siparişe istinaden 15 gün içinde yapılacak olup kalanı yine idarenin ihtiyacına göre sipariş üzerine peyder pey teslim edilecek ve teslim süresi 15 gün olacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin taraflarca imzalanması ile işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği Toplantı Salonu Eski İstanbul Yolu 10.km Umuttepe Yerleşkesi İzmit Kocaeli


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün 2022/2 sayılı Genelgesi gereği Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların(malzemelerin) satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, isteklilerin ÜTS de firma kaydı aranacaktır. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün (UBB) sorgulamalarında ürün durumu ‘Kayıtlı’ veya ‘Sistemde Tekil Ürün Var’ şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmayacaktır. [TEKLİF EDİLEN  (KAPSAM DIŞI BEYANI OLMAYAN) CİHAZA (MALZEMEYE)  AİT UBB’ NİN (ÇOKLU UBB lerde UBBlerinTAMAMININ) BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ’NDE VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINDA VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU DİĞER KISMINDA BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR . ]

 2-  Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ürünün imalatçısının (üreticisinin) veya ithalatçısının (tedarikçi firmasının)  KAPSAM DIŞI BEYANI esas alınacaktır. [KAPSAM DIŞI BEYANI ‘NIN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ’NDE VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINDA VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU DİĞER KISMINDA BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR .]

İsteklilerin; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan (Kapsam dışı beyanı olan) ürünlerin veya cihazların imalatçısı (üreticisi) veya ithalatçısı (tedarikçi firması) olduğuna dair bilgisi/belgesi yada imalatçı (üretici) veya ithalatçı (tedarikçi firması) firma tarafından yetkilendirildiğine dair yetki belgesi aranacaktır.

3- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün 2022/2 sayılı Genelgesi gereği , Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler  veya cihazlar için İsteklinin"Tıbbi Cihaz Satış,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği' kapsamında "TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" aranacaktır. Belgeye ait BİLGİLERİN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINDA VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU DİĞER KISMINDA BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR. (E-İmzalı doğrulanabilir belge ise DOĞRULAMA KODU ve doğrulama yapılacak İNTERNET SİTESİ ADINI belirtiniz.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Tedarik edilecek malların katolog ve 2 (iki) adet numuneleri ihaleden sonra idarenin istemi ile idareye sunulması zorunludur. İdare tarafından istenilmesi halinde 1'er numune daha verilecektir. 

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı

Açıklama

Cihaz Bilgileri

Cihazların listesini marka,model,seri no vb. bilgileri içerecek şekilde idareye sunulacaktır. Değişiklik olması halinde liste güncellenecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01994101

01 Mar 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.853.132 gösterim gerçekleşti.BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29