ELEKTRİK MOTORU (1250 KW)

ELEKTRİK MOTORU (1250 KW)

ELEKTRİK MOTORU (1250 KW)

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK MOTORU (1250 KW) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/496674

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623173288 - 2623173292

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ELEKTRİK MOTORU (1250 KW)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 ADET ELEKTRİK MOTORU (1250 KW)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Motorlar Sapanca İçmesuyu Terfi Merkezine teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Motorların temin edilmesi ve devreye alınması işi için toplam süre 180 takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDAR MAH. D-100 KARAYOLU ÜZERİ SEKAPARK NO:59 A BLOK KAT:2 A 202 NOLU ODA (İHALE SALONU) İZMİT/KOCAELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12842)

İdari şartnamenin 7.5.3.2 maddesi. Motor imalatçısının Türkiye’deki TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin TS12842 kurallar standardına haiz yetkili kendi servisi olacak ve bu servisin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12842) yeterlik bilgi tablosunda beyan edilecektir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

MOTOR BİLGİLERİ TABLOSU

İdari şartnamenin 7.5.4 maddesi. İstekliler teklif ettikleri elektrik motorları ile ilgili teknik şartname ekindeki Motor Bilgileri Tablosunu (boş bırakılan yerlere motorlarla ilgili değerler doldurulacak) yeterlik bilgi tablosunda beyan edeceklerdir

Tek ortağın sunması yeterlidir.

YER GÖRME BELGESİ

İdari şartnamenin 7.5.4 maddesi. YER GÖRME BELGESİ yeterlik bilgi tablosunda beyan edecektir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

GÜÇ FAKTÖR TABLOSU

İdari şartnamenin 7.5.4 maddesi. . İstekli teklif ettiği motorların 2/4, 3/4 ve 4/4 yükler için verimini, akım değerlerini ve güç faktörlerini gösteren güç faktör tablosunu yeterlik bilgi tablosunda beyan edilecektir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Hız / moment (yük) eğrisi ve ölçü kartları

İdari şartnamenin 7.5.4 maddesi. Motorlara ait hız / moment (yük) eğrisi ve ölçü kartları yeterlik bilgi tablosunda beyan edilecektir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

                                                                                                                                                                 

#ilangovtr

Basın No ILN02018599

19 Nis 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.711.761 gösterim gerçekleşti.